Disclaimer

Disclaimer

1. Algemeen

Deze website (www.sportcentrumpeerdsbos.be) wordt beheerd door het Autonoom Provinciebedrijf Sport (APB Sport). Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Het APB Sport kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Gebruik van deze website

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos, haar diensten en activiteiten. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Om een specifiek advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen, kun je steeds contact opnemen met de bevoegde dienst van het APB Sport die telefonisch kan bereikt worden op het nummer 03 240 62 70.
Alhoewel het APB Sport zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert het APB Sport niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert het APB Sport een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website. Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kun je het APB Sport contacteren op volgend e-mailadres: info@apbsport.provant.be

3. Aansprakelijkheid

Het APB Sport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.
Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. Het APB Sport verstrekt dan ook geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website. Het APB Sport is op geen enkele manier aansprakelijk voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

4. Intellectuele eigendom

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van het APB Sport, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van het APB Sport.

5. Toepasselijk recht

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden.

 

Privacybeleid

1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens die het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos verzamelt via haar nieuwsbriefmodule en/of andere (online) communicatiekanalen, worden opgenomen in het adressenbestand van het Autonoom Provinciebedrijf Sport (Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen) met als doel de geabonneerde van de nieuwsbrief SPORT_it op de hoogte te houden van de activiteiten ingericht door zowel het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos als het APB Sport. 

Bij het opvragen en verwerken van je persoonsgegevens zal de beheerder van het adressenbestand je persoonlijke levenssfeer respecteren en handelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het APB Sport is een Autonoom Provinciebedrijf (APB) van de provincie Antwerpen waaronder ook de werking van het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos vervat zit. Ook het provinciebestuur van Antwerpen zal je gegevens niet doorgeven aan derden.

Iedere persoon die zich inschrijft voor de nieuwsbrief SPORT_it heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen uit het adressenbestand. Je kunt hiervoor een verzoek tot toegang, verbetering of verwijdering richten aan APB Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen. Dit verzoek kan bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een recto-verso kopie van je identiteitskaart. Het verzoek kan digitaal worden verstuurd naar info@apbsport.provant.be. Je kunt je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

De persoonsgegevens die het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos en het APB Sport verzamelt via inschrijfformulieren in het kader van activiteiten, worden na afloop van deze activiteit niet opgeslagen, tenzij expliciet anders vermeld en pas na uitdrukkelijke toestemming van de verstrekker.

2. Klikgedrag

Op de website van het APB Sport - Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina’s, bijgehouden. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren en zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Ook kunnen dergelijke gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kan het APB Sport haar dienstverlening verder optimaliseren.

3. Gebruik van Cookies

Het APB Sport maakt gebruik van de technologie die doorgaans aangeduid wordt met de term “cookies” om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de juiste functies biedt.

 • Definitie van cookies
  HTTP cookies, ook bekend als “web cookies” of gewoon “cookies”, zijn stukjes tekst die door de website worden verzonden naar een webbrowser. Deze stukjes tekst worden vervolgens teruggezonden, telkens als deze browser een pagina op die server bekijkt. Deze cookies worden door de website sportcentrumpeerdsbos.be gebruikt voor het (anoniem) volgen van de bezoekers.
 • Waarom gebruikt het APB Sport cookies?
  Het APB Sport gebruikt cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren en zo de website te optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van permanente cookies.
 • Wanneer gebruikt het APB Sport cookies?
  Alle pagina’s van het APB Sport schrijven of lezen een cookie.
 • Hoe kun je cookies weigeren?
  Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle of bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn. 

4. Wijzigingen

Het APB Sport behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Door deze website te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de website van het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos, nadat het privacybeleid werd gewijzigd, word je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.